top of page
pikes-legal-aktuality.jpg

Články

monsterDOWN.png
Vyhledat
  • Obrázek autoraLadislav Drha

Predikce vývoje v případě Arca Invetsments

Skupina Arca Capital – mezinárodní rozměr případu


Finanční skupina Arca Capital je poměrně rozsáhlá. Na jejím vrcholu stojí slovenská Arca Investments a.s. zapsaná v Obchodném registre u Okresného súdu Bratislava I, v oddielu Sa, vložka číslo 3788/B. Arca Investments a.s. je aktuálně zainteresována na území ČR v 6 společnostech a na území SR v 16 společnostech. Z výše kapitálu jednotlivých společností plyne, že na území ČR má Arca Investments a.s. investován kapitál 135,000.000 Kč, zatímco na území SR pouze 44,422.702 Kč.


Arca Investments a.s. vlastní slovenskou Arca Capital Slovakia a.s. se základním kapitálem 996 000 EUR a českou Arca Capital Bohemia a.s. se základním kapitálem 30 mil. Kč a českou Arca funding s.r.o. se základním kapitálem 200 tis. Kč, prostřednictvím které vlastní slovenskou Arca Capital Funding a.s. se základním jměním 25 tis. EUR.


Dále jsou ve skupině propojeny společnosti EFIT Bohemia, a.s. a EFIT, a.s., prostřednictvím které vlastní i Arca Brokerage House o.c.p. a.s. Arca Investments a.s. také vlastní několik dalších společností jako přímou investici. Jsou mezi nimi: Afra real estate s.r.o., Františkovy Lázně SAVOY a.s., NETFINANCE spol. s r. o., Potraviny DELIA CZ a.s., Riverland s.r.o., SAVOY REAL a.s. a Silverside Czech, s.r.o. Mimo jiné v letošním roce Arca Investments a.s. koupila 47,5% podíl ve společnosti M & M reality holding a.s. Vedle toho je v České republice zřízen investiční fond Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. I z něj plyne financování do mnoha projektů Arca Capital.


Arca Investments a.s. nemá na území ČR podnik ani organizační složku.

Mezinárodní příslušností českých soudů k vedení insolvenčního řízení

Právním předpisem Evropské unie, který upravuje průběh a účinky insolvenčního řízení v mezinárodním prostředí, je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848 ze dne 20. května 2015. o insolvenčním řízení (dále jako „Nařízení“). Nařízení je přímo použitelné v České republice a umožňuje stanovit jiný postup než vnitrostátní zákon.


Nařízení za tímto účelem stanovuje pravidla pro příslušnost, ve kterém členském státě bude vedeno insolvenční řízení a soudy kterého státu budou věc rozhodovat, dále pravidla pro zjednodušení uznávání rozhodnutí soudu jednoho státu soudy jiného státu a rovněž pravidla týkající se rozhodného práva, tj. dle práva kterého státu se bude v insolvenčním řízení rozhodovat.


Dle Nařízení obecně platí, že by se mělo použít právo toho státu, který řízení zahájil. Z právní úpravy tohoto státu pak vyplývají účinky insolvenčního řízení dopadající na osoby a právní poměry. Toto právo pak také upravuje podmínky pro zahájení, vedení a skončení úpadkového řízení.


Nařízení EU rovněž zavedlo pravidlo, kterým se určuje, ve kterém státě má být insolvenční řízení vedeno. Takovým pravidlem je zjednodušeně řečeno hraniční ukazatel takzvaných hlavních 2 zájmů dlužníka, anglicky center of main interests (dále jen „COMI“). Nařízení ve svém čl. 3 odst. 1 stanoví, že „soudy členského státu, na jehož území jsou soustředěny hlavní zájmy dlužníka, jsou příslušné k zahájení

úpadkového řízení.“ V případě společnosti nebo právnické osoby se za místo, kde jsou soustředěny hlavní zájmy, považuje sídlo, pokud není prokázán opak.


Nařízení upravuje dva druhy úpadkového řízení. Úpadkové řízení zahájené příslušným soudem členského státu, na jehož území jsou soustředěny hlavní zájmy dlužníka považované za „hlavní řízení“ (čl. 3 odst. 1), způsobuje všeobecné účinky, neboť se týká majetku dlužníka, který se nachází ve všech členských státech, ve kterých se nařízení uplatní.


Soudem členského státu, ve kterém má dlužník provozovnu, může být nicméně zahájeno „místní řízení“ (čl. 3 odst. 2), jehož účinky jsou omezeny na majetek dlužníka, který se nachází na území státu, ve kterém je dlužníkova provozovna. Pokud hlavní řízení bylo zahájeno před zahájením řízení místního, je místní řízení řízením „vedlejším“, jehož pravidla jsou stanovena ustanoveními čl. 34 a násl.

Systém zavedený Nařízením sice umožňuje koexistenci hlavního řízení a vedlejších řízení, pouze však za podmínky dodržení závazných pravidel o koordinaci.


Ustanovení § 426 a § 427 českého insolvenčního zákona v podstatě představuje nadbytečnou (resp. spíše nepřípustnou) transpozici čl. 3 až 5 Nařízení. S ohledem na právní výhrady ohledně české definice „evropského mezinárodního prvku“ bude zřejmě správnější (s ohledem na zásadu priority práva EU) setrvat v rámci výroku o mezinárodní příslušnosti pouze na kategoriích stanovených samotným Nařízením.


Závěr o tom, jestli jde o řízení hlavní nebo vedlejší by si soud měl vyřešit v podstatě v každé věci, neboť ve smyslu čl. 3 Nařízení nejde o klasický „mezinárodní prvek ve věci“, ale o deklaraci, kde má dlužník centrum své existence a podle toho deklarovat primát insolvenčního soudu daného státu oproti státům jiným, v nichž dlužník případně také měl své zájmy a majetek.

Jaký vývoj lze tedy očekávat v případě Arca Invetsments?

Insolvenční řízení je tedy možné zahájit a vést proti hlavní společnosti Arca Invetsments na území Slovenské republiky. Nicméně s ohledem na to, že slovenská společnost je součástí mezinárodního koncernu, není vyloučeno vedení řízení na území České republiky.


Z tohoto důvodu je více než namístě, aby se čeští věřitelé zformovali a pokusili se společnými silami dosáhnout zahájení a vedení insolvenčního řízení na území České republiky. Ostatně rozhodných okolností pro stanovení příslušnosti českých soudů u společnosti Arca Investments a.s. je mnoho:

  • rozhodující investice provádí na území ČR, když její investice na území ČR trojnásobně převyšují investice na území SR;

  • podstatné závazky jsou řešeny na území ČR, kde také sídlí zásadní věřitelé se splatnými pohledávkami;

  • dluhy jsou splatné na území ČR a jsou vedeny v českých korunách;

  • obchodní vedení podnikatelské činnosti se uskutečňuje z České republiky, z Prahy, kde na adrese Doudlebská 5, Praha 4 sídlí drtivá většina obchodních korporací, kde má Arca Investments a.s. 100 % kapitálovou účast;

  • svou hlavní majetkovou akvizici (Arca Capital Bohemia a.s.), která sídlí na území ČR, chránila moratoriem dle § 127a IZ;

  • hlavní úvěrující subjekty J&T a Gomanodl sídlí a svou činnost zjevně vykonávají na území ČR;


Situování činností na území ČR je dlouhodobé. Je zřejmé, že na území ČR Arca Investments a.s. spravuje své zájmy na území ČR nejméně od roku 2004, kdy kapitálově vstoupila do Arca Capital Bohemia a.s. Arca Investments a.s. svou podnikatelskou činnost financuje ze zdrojů pocházejících z ČR a touto skutečností se netají. Jako platební místo svých splatných dluhů si Arca Investments a.s. stanovila na území ČR.


Závěrem lze konstatovat, že COMI Arca Investments a.s. se nachází na území České republiky, konkrétně v Praze. Mezinárodní příslušnost českých soudů dle Nařízení je tedy dle názoru naší advokátní kanceláře dána.

Comments


bottom of page