top of page

Ochrana soukromí

monsterDOWN.png

Zásady zpracování osobních údajů 

V souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů a dále v souvislosti se Zákonem č. 110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů, si vás dovolujeme informovat o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje.

 

1) SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ (kdo Vaše osobní údaje spravuje):

 1. Správcem Vašich osobních údajů je společnost PIKES LEGAL s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 802/56, 110 00 Praha 1, IČO: 07718772, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 306241 (dále jen „Správce“ nebo „Společnost“)
   

 2. Kontaktní údaje Správce:

 • Adresa: Václavské náměstí 802/56, 110 00 Praha 1

 • E-mail: pikes@pikeslegal.com

 • Tel. kontakt: +420 776 578 488

 

2) ZÁKLADNÍ INFORMACE O OCHRANĚ A ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

 1. Společnost jakožto správce osobních údajů zpracovává Vaše osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) a dále v souladu se Zákonem č. 110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a dovoluje si Vás tímto informovat o způsobu a rozsahu zpracování Vašich osobních údajů.
   

 2. Tyto Zásady zpracování osobních údajů se vztahují na (i) zpracování osobních údajů prováděné Správcem během Vašeho používání webových stránek www.pikeslegal.com (dále také jen „Webové stránky“), (ii) zpracování osobních údajů prováděné Správcem během komunikace s Vámi prostřednictvím e-mailu či telefonu, (iii) zpracování osobních údajů ze strany Správce během trvání obchodního vztahu s klienty a dodavateli, (iv) zpracování osobních údajů při plnění právních povinností Správce a na (v) zpracování osobních údajů, jež je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů Správce.
   

 3. V tomto dokumentu tak naleznete všechny důležité informace o zpracování Vašich osobních údajů.

A. Kategorie zpracovávaných osobních údajů (jaké osobní údaje o Vás zpracováváme):

 1. Společnost zpracovává jen takové osobní údaje, které nezbytně potřebuje. Jsou to především údaje pro výkon své podnikatelské činnosti (jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny níže), která spočívá zejména v poskytování právních služeb a souvisejícího poradenství v oblasti práva a podnikání, včetně poradenství daňového a ekonomického.
   

 2. Osobní údaje jsou Správcem zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. Správce je oprávněn shromažďovat, uchovávat a využívat určité informace prostřednictvím automatizovaných prostředků, např. statistické informace kdykoliv navštívíte Webové stránky.
   

 3. Předmětem zpracování jsou tak dle těchto podmínek tyto Vaše osobní údaje:

 • Identifikační a adresní údaje – údaje sloužící k Vaší identifikaci – zejména jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého bydliště, IČO, DIČ

 • Kontaktní údaje – údaje sloužící ke kontaktu s Vaší osobou – zejména korespondenční adresa, telefonní číslo, emailová adresa

 • Transakční údaje – údaje vztahující se k využívání nabízených služeb – zejména číslo bankovního účtu,

 • Komunikační údaje – údaje vztahující se k naší vzájemné komunikaci – zejména záznamy hovorů a emailových zpráv, vyhodnocení klientské spokojenosti, údaje z používání našich internetových portálů, stránek a aplikací, Vaše připomínky a názory, IP adresa, data cookies

 • Profilové údaje – jakékoliv další informace týkající se klienta či třetích osob, informace o vzdělání, praxi, případně další relevantní profesní informace v přiměřeném rozsahu.

 

B. Kategorie cookies:

 1. Správce automaticky zpracovává i cookies.
   

 2. Správce využívá na Webové stránce cookies za účelem fungování Webové stránky, měření návštěvnosti Webové stránky a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování Návštěvníků a Klientů na Webové stránce.
   

 3. Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě souhlasu návštěvníka či klienta. Souhlas se uděluje na dobu, která je uvedena dále u jednotlivých marketingových cookies. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení internetového prohlížeče.
   

 4. Cookies se rozumí malý soubor dat, který Webová stránka uloží do zařízení klienta či návštěvníka.
   

 5. Sběr cookies za účelem uvedeným v odst. 2 je možné považovat za zpracování osobních údajů podle GDPR. Takové zpracování lze provádět na základě zákonného důvodu, kterým je oprávněný zájem Společnosti.
   

 6. Sběr cookies za účelem uvedeným v odst. 2 je také možné považovat za zpracování osobních údajů podle GDPR. Takové zpracování lze provádět na základě zákonného důvodu, kterým je souhlas subjektu údajů.
   

 7. Webovou stránku je možné používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování jejích návštěvníků či klientů podle odst. 1 – tento režim je možné buď nastavit v nastavení internetového prohlížeče, anebo je možné vznést proti takovému sběru námitku.
   

 8. Cookies, které jsou sbírány za účelem podle odst. 2, jsou posuzovány hromadně a v pseudonymizované podobě, která umožňuje identifikaci jednotlivce jen při vynaložení značného a odborného úsilí.
   

 9. Vznese-li návštěvník či klient námitku proti zpracování cookies nezbytných pro fungování Webové stránky, Společnost nemůže zaručit úplnou funkčnost a kompatibilitu Webové stránky.

 

C. Zákonné důvody zpracování Vašich osobních údajů (na základě čeho Vaše osobní údaje zpracováváme):

 1. Vaše osobní údaje zpracováváme zejména na těchto právních základech (důvodech):

 • Zpracování je realizováno na základě Vašeho uděleného souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů. Pokud udělíte Správci souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání personalizovaných marketingových sdělení (v těchto případech může docházet rovněž k profilování) či pro účely oslovování s nabídkami služeb a produktů obchodních partnerů Správce, a to prostřednictvím e-mailu či telefonního kontaktu, berete na vědomí, že poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné a že lze souhlas kdykoli odvolat a to písemně na adresu Správce anebo prostřednictvím  e-mailu. Souhlas je poskytován do jeho odvolání. Neposkytnutí souhlasu nemá vliv na plnění smlouvy.
   

 • Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením této smlouvy.
   

 • Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti vyplývající z právních předpisů (zejm. zákonů) nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci.
   

 • Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce, či třetí strany.

 

D. Účely zpracování Vašich osobních údajů (k jakým účelům Vaše osobní údaje zpracováváme):

 1. Vaše Osobní údaje jsou Správcem zpracovávány pro následující účely:

 • Plnění smlouvy, včetně jejího sjednání – Smlouvy o poskytování právních služeb či plnění požadavků klientů, tj. faktický výkon právních služeb podle právních předpisů upravujících výkon advokacie; smlouvy o poskytování daňového poradenství podle příslušných právních předpisů; vztahy s obchodními partnery, například partnerskými advokátními kancelářemi či dodavateli výrobků a služeb; náborové aktivity – získávání kandidátů;
   

 • Plnění právních povinností – Zejména povinností ve smyslu účetní a daňové legislativy, tedy předávání osobních údajů orgánům finanční správy, případně dalším orgánům veřejné moci v souladu s příslušnými právními předpisy; řádné vedení advokátního spisu a spisu daňového poradce včetně e-mailové komunikace, seznamu kontaktů a poskytovaných služeb;
   

 • Zasílání obchodních sdělení, nabídka služeb a produktů, a cílení reklamy – Společnost může zasílat obchodní sdělení či newslettery, zejména z oblasti práva a podnikání, a nabízet služby prostřednictvím e-mailu; pro cílení reklamy mohou být využívány také údaje získané při návštěvě Webových stránek;
   

 • Ochrana oprávněného zájmu Správce – Ochrana práv a právem chráněných zájmů Společnosti, například identifikace osob v prostorách recepce Společnosti, identifikace klienta ve smyslu zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii a zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, ochrana zájmů daňového poradce ve smyslu zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství, ochrana sítě proti poškozujícímu jednání nebo ochrana před zneužitím Webových stránek, oborový monitoring trhu práce a služeb;
   

 • Ochrana oprávněného zájmu třetích osob – Zejména klientů v souladu s pravidly upravujícími výkon advokacie a daňového poradenství;
   

 • Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů – Zejména v případě Vašeho zájmu o zaměstnání ve Společnosti či jinou spolupráci se Společností nebo v případě registrace na odborné semináře a vzdělávací či společenské akce prostřednictvím Webových stránek.

 

E. Příjemci Vašich osobních údajů (jaké subjekty Vaše osobní údaje zpracovávají) :

 1. Správce Vaše osobní údaje zpřístupňuje pouze oprávněným zaměstnancům a spolupracujícím advokátům nebo poradcům či jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaným Správcem, případně dalším správcům, vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů.
   

 2. Správce je v zákonem stanovených případech oprávněn, resp. povinen některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

F. Práva subjektů údajů (Jaké máte práva v souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů):

 1. V případě, pokud chcete uplatnit některé z Vašich práv v souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů, pak je možné kontaktovat Správce prostřednictvím kontaktního formuláře.
   

 2. Vaši žádost vyřizuje Správce bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů. Ve výjimečných případech lze lhůtu prodloužit na 2 měsíce.
   

 3. V případě, pokud budete mít za to, že Vaše osobní údaje jsou Správcem zpracovávány protiprávně, máte rovněž právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme však rádi, pokud veškeré případné nedostatky či omyly v evidenci osobních údajů, budete nejprve řešit se Správcem. Za tímto účelem je možné Správce kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře nebo prostřednictvím infolinky na tel. čísle +420 776 578 488.
   

 4. Informace poskytnuté na základě Vámi uplatněných práv se poskytují a činí bezplatně. Pouze v případě, kdy jsou žádosti zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může Správce rozhodnout o uložení přiměřeného poplatku, nebo odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou nedůvodnost dokládá Správce. V takovém případě se výše poplatku řídí sazebníkem úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
   

 5. Ve vztahu k Vámi poskytnutým osobním údajům máte zejména tyto práva, která lze kdykoliv u Správce uplatnit:

 • Právo na poskytnutí informace o zpracování Vašich osobních údajů, vč. práva na přístup k těmto osobním údajům – Máte zejména právo získat od Správce potvrzení, zda osobní údaj/je, které se Vás týkají, jsou či nejsou předmětem zpracování, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům (vč. poskytnutí kopie).
   

 • Právo na opravu nepřesných či neaktuálních osobních údajů, vč. práva na doplnění neúplných osobních údajů – Máte zejména právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
   

 • Právo na výmaz osobních údajů, které jsou o Vás zpracovávány protiprávně či je naplněn jiný zákonný důvod pro jejich výmaz – Máte zejména právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají a které jsou zpracovávány protiprávně. Správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat rovněž tehdy, pokud je splněn jeden ze zákonných důvodů pro jejich výmaz (např. není naplněn účel zpracování osobních údajů, byl odvolán Váš souhlas ke zpracování osobních údajů apod.).
   

 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů – Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a to ze zákonných důvodů. Správce osobní údaje nadále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
   

 • Právo na omezení zpracování osobních údajů – Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů ze zákonem stanovených důvodů.
   

 • Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů – Máte právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů.
   

 • Právo požadovat přenesení Vašich osobních údajů – Máte právo v určitých zákonem stanovených případech požadovat od Správce přenesení Vašich osobních údajů.
   

 • Právo být informován o porušení zabezpečení vašich osobních údajů – Máte právo být informování o tom, že došlo k porušení zabezpečení nakládání s Vašimi osobními údaji.

G. Doba uchování osobních údajů (jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme):

 1. Vámi poskytnuté osobní údaje budeme v prvé řadě zpracovávat a uchovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu. Dále rovněž po dobu, po kterou je Společnost povinna jakožto správce osobních údajů osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo na kterou jste Společnosti ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování, kterému musí být přiměřená, anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
   

 2. Osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné plnění smlouvy, budeme uchovávat po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu.
   

 3. Osobní údaje, které jsou nezbytné k plnění právních povinností, budeme uchovávat po dobu stanovenou příslušným právním předpisem.
   

 4. Osobní údaje, které jsou využity za účelem zasílání obchodních sdělení, nabídky služeb a produktů a cílení reklamy, budeme uchovávat po dobu trvání souhlasu se zpracováním osobních údajů, případně do odvolání souhlasu se zpracováním, případně v souladu se zvláštními právními předpisy.
   

 5. Osobní údaje, které jsou nezbytné k ochraně oprávněného zájmu Správce nebo třetích osob, budeme uchovávat maximálně po dobu 3 let od doby počátku zpracování osobních údajů, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak (např. upravující výkon advokacie, výkon daňového poradenství), anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem.
   

 6. Osobní údaje, které jsou nezbytné pro vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů, budeme uchovávat po dobu nezbytnou k vyřízení příslušného požadavku.

H. Zabezpečení osobních údajů (jak zabezpečujeme Vaše osobní údaje) :

 1. Správce přijal nezbytná technická a organizační opatření, aby zpracování a nakládání s Vašimi osobními údaji bylo zcela bezpečné. Za tímto účelem provádí Správce pravidelnou kontrolu zabezpečení webových serverů.
   

 2. Správce používá taková bezpečností opatření, která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně rovněž aktualizována.
   

 3. Správce přijal odpovídající vnitřní předpisy a procesy k nastavení přístupových práv k nakládání s osobními údaji v souladu s GDPR. Správce průběžně vyhodnocuje, analyzuje a testuje přijatá technická a organizační opatření, aby bylo zabráněno neoprávněnému užití či zneužití osobních údajů.

 

3) ÚČINNOST ZÁSAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

 1. Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 1. 4. 2021 a budou pravidelně aktualizovány.
   

 2. Platnou a účinnou verzi naleznete vždy na stránce www.pikeslegal.com/ochrana-soukromi.

bottom of page