top of page
pikes-legal-aktuality.jpg

Články

monsterDOWN.png
Vyhledat
  • Obrázek autoraJosef Olenič

Nová regulace crowdfundingových platforem

Crowdfunding, nebo také skupinové investování doposud v České republice regulován nebyl. ČNB prozatím tolerovala názor, že jde o jakési úplatné nabytí podílu neboli účasti na úvěru poskytovaném osobě, která tento úvěr prostřednictvím crowdfundingové internetové aplikace poptává.


Dosud bylo možné pro účely crowdfundingu získat licenci na základě zákona o spotřebitelském úvěru (dále jen „ZSÚ“), případně licenci poskytovatele platebních služeb malého rozsahu (dále jen „PPSMR“) na základě zákona o platebním styku (dále jen „ZPS“), přičemž obě varianty s sebou nesou nemalé obtíže a značná rizika. Nicméně nás v blízké době čekají v tomto ohledu velké změny.


Nařízení o crowdfundingu

Příslibem těchto změn je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503 ze dne 7. října 2020 o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky a o změně nařízení (EU) 2017/1129 a směrnice (EU) 2019/1937 (dále jen „Nařízení o crowdfundingu“), které nabude účinnosti 10. 11. 2021 a bude mimo jiné znamenat též změnu zákona o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „ZPKT“).


1. Nařízení o crowdfundingu se bude vztahovat na veřejné nabízení převoditelných cenných papírů a dluhové financování podnikatelských projektů prostřednictvím on-line platforem a bude mu podléhat financování do 5 mil. EUR za 12 kalendářních měsíců na jeden projekt.


2. Financování větších projektů přes crowdfunding cenných papírů se bude řídit směrnicí MiFID II.


3. Dluhové financování podnikatelských projektů většího rozsahu žádné specifické regulaci zatím podléhat nebude.


4. Platformy, které zprostředkovávají nebo poskytují spotřebitelské úvěry budou nadále podléhat ZSÚ. Doporučujeme se tedy i nadále poskytování spotřebitelského úvěru vzhledem k již zmíněnému spíše vyhnout.


Požadavky kladené na poskytovatele služeb skupinového investování

Nařízení o crowdfundingu ukládá poskytovatelům služeb jisté obecné povinnosti typické pro oblast kapitálového trhu, nejdůležitějším prvkem je však povinnost požádat o licenci pro poskytování služeb skupinového financování a stanovení podmínek pro její získání u ČNB. Samotný proces podání žádosti bude ještě ze strany ČNB blíže upraven. Dále jsou zde relativně standardní požadavky na kvalifikovanost, obezřetnost a náležitou péči. Platforma může být poměrně flexibilní co se možných poskytovaných služeb týče, s čímž je na druhou stranu spojena povinnost poskytovatele služeb mít vypracovaný systém pro vyhodnocování požadavků investora a vést patřičné záznamy. Nabízení vlastních projektů poskytovatelem je zakázáno. Co se týče obezřetnostních záruk, poskytovatel je musí mít minimálně ve výši 25.000 EUR, nebo jedné čtvrtině fixních režijních nákladů za předchozí rok.


Pokud jde o samotné přidělení licence, jsou zde podobně jako u PPSMR požadavky uvedení podrobných údajů o společnosti, prokázání kvalifikovanosti dotčených osob nebo zpracování analýzy rizik, a to s určitými odlišnostmi pro jednotlivé případy. ČNB má měsíc na posouzení úplnosti žádosti, jinak požádá o její doplnění. Při doplnění žádosti má na přidělení nebo zamítnutí povolení tři měsíce. O subjektech s povolením pak dále vede registr, přičemž povolení je také přirozeně možné odejmout.


Mezi další povinnosti provozovatele patří: každoročně poskytovat ČNB seznam projektů a investorů, poskytovat informace o projektech samotným investorům, viditelné zveřejňovat míru selhání, s každým investorem provést vstupní test znalostí a simulace schopnosti nést ztrátu prostřednictvím investičního dotazníku, popřípadě vyžadovat udělení výslovného souhlasu v případě investování přes rozhodný limit. Na kvalifikovaného investora jsou v tomto ohledu kladeny nižší ochranné podmínky, avšak o toto postavení musí sám požádat. Investorovi musí být nicméně vždy dána alespoň 4denní lhůta pro zpětvzetí nabídky. V případě porušení pravidel může být provozovatel pokutován, dle vnitrostátní úpravy, nejnižší maximální výše pokut by však měla být 500.000 EUR.


Je třeba dodat, že přestože se mnoho požadavků shoduje, licence poskytovatele služeb crowdfundingu v sobě neobsahuje licenci PPSMR.


Podávání žádostí

Dle nařízení mohou současní poskytovatelé služeb skupinového financování pokračovat ve své činnosti až do 10. listopadu 2022 a žádost o udělení nové licence si však mohou podat ještě před účinností Nařízení o crowdfundingu, a to právě proto, aby nebyla narušena kontinuita jimi poskytovaných služeb. Nicméně ti, kteří do rozhodného data licenci nezískají, by po tomto dni neměli zveřejňovat žádné nové nabídky na skupinové financování.


Výhody a nevýhody

Výhodou licence je zejména její působnost na poli celé EU, nevýhodou pak její nemalá administrativní náročnost a vysoké informační povinnosti kladené na poskytovatele. Není zde však výslovný zákaz zajišťování administrativních služeb externě.
Comments


bottom of page