top of page
pikes-legal-aktuality.jpg

Články

monsterDOWN.png
Vyhledat
  • Obrázek autoraJosef Olenič

Výzva k předložení originálu směnky v kauze Arca

Dne 08.06.2021 bylo v insolvenčním rejstříku pod č. j. MSPH 98 INS 723/2021-B-20 zveřejněno usnesení Městského soudu v Praze kdy v rámci insolvenčního řízení vedeném proti společnosti Arca Investments, a.s., se sídlem Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, IČO 359 75 041, vyzývá věřitele k předložení originálu směnky, na které se přihlášení věřitelé ve svých přihláškách odkazují.


Přihlášky do insolvenčního řízení se podávají na předepsaném formuláři, a to s připojenými listinami, které prokazují věřitelův návrh a kterých se věřitel dovolává. Je velice důležité přihlášky podat v určené lhůtě dvou měsíců od prohlášení úpadku, jinak k přihlášce nebude přihlíženo. Tato informace včetně poučení co se stane promeškáním lhůty je uvedena v rozhodnutí o prohlášení úpadku. V tomto rozhodnutí je dále zveřejněno na kdy a kam se svolává přezkumné řízení a obvykle se spojí s první schůzí věřitelského výboru, pokud je jmenován.


V případě, že se řízení týká cenných papírů insolvenční správce obvykle požaduje předložení originálu cenného papíru. Vzhledem k tomu jak je právo cenných papírů formalistické je důvod poměrně jednoduchý. Správce potřebuje zjistit, jestli cenné papíry obsahují veškeré náležitosti, které na jejich platnost zákon stanovuje, případně zjišťuje další okolnosti, například jestli cenný papír nebyl rubopisován (tedy nejsou pochybnosti o jeho převedení a aktuálním vlastníkovi). V případě, že správce má jakékoliv pochybnosti, zpravidla pohledávku popře co do pravosti. V takovém případě se věřitel může u nevykonatelné pohledávky bránit žalobou.


Konkrétně u směnek stanovuje povinnost předložit originál směnky nejpozději do dne konání přezkumného jednání i judikatura, například usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 06.01.2017, sp. zn. 101 VSPH 126/2016, které říká, že „Nepřiloží-li věřitel v insolvenčním řízení k přihlášce nevykonatelné pohledávky ze směnky originál této směnky … (s výjimkou např. procesní situace, kdy směnka je již v soudní úschově z důvodu probíhajícího soudního řízení o zaplacení směnky), insolvenčnímu správci nezbývá nic jiného než pravost takové směnečné pohledávky popřít, neboť nemá osvědčeno, že věřitel je majitelem tvrzené směnky, resp. že taková směnka vůbec existuje.“


Je velmi standardní, že se originál cenného papíru předloží až na přezkumném řízení. Avšak vzhledem k množství věřitelů a vydaných směnek v insolvenčním řízení Arca Investments, a.s. je pochopitelné, že je lhůta k předložení určena jako kratší (aby měl správce čas směnky přezkoumat) a je v tomto případě organizována do zvláštní podatelny (aby nebyla zablokována podatelna standardní) v přesně určených časech.


Lhůta pro předložení směnek je od 19. července 2021 do 6. srpna 2021, ve speciální podatelně v přízemí Městského soudu v Praze – místnost č. 117/A, a to v úředních hodinách soudu.


Společně s originálem směnky pak věřitelé předloží dvě kopie průvodního dopisu, který obsahuje označení věřitele, pořadové číslo přihlášky pohledávky a pořadové číslo věřitele. Dále doporučujeme přidat i vybrané údaje ze směnky (směnečná suma, datum vystavení, datum splatnosti, vystavitel). Druhou kopii průvodního dopisu pak soud potvrdí podacím razítkem a bude sloužit jako potvrzení, že byla směnka přijata do úschov soudu.


Comments


bottom of page